Produkcja energii elektrycznej w Europie

Produkcja energii elektrycznej w Europie oraz podział na źródła pozyskania

 

Raport NIK zawierający opinie na temat stanu polskiego mixu energetycznego jest istotnym elementem w dyskusji, której byliśmy świadkami w ostatnich dniach ubiegłego roku.  Jej punktem wyjściowym była sprawa cen energii elektrycznej, jednak problem jest szerszy.

 

Nie da się ukryć, że paliwa kopalne są coraz trudniej dostępne – a więc i droższe. Co więcej, ten temat jest nagminnie “zamiatany pod dywan”. Kuriozalnym przykładem było wystąpienie przezydenta A. Dudy na temat ogromnych zasobów węgla, które możemy łatwo wydobywać. Innym przykładem jest Baltic Pipe – systematycznie pomijano dane wskazujące na to, że złoża węglowodorów pod dnem Morza Północnego są ograniczone i w związku z tym wydobycie zaczyna być limitowane.  Nie jest to wydumana opinia, o czym świadczy poniższy cytat:

“…The government has decided to no longer pursue gas extraction from the Groningen field, one of the world’s largest natural gas reserves.  Over the next four to five years, the extraction rate will be halved and by 2030, it will come to a complete halt. …”. Dotyczy to Holandii ale sposób podejścia do zasobów naturalnych jest w tym regionie podobny (https://www.export.gov/articleid=Netherlands-Energy ).

Filozofia suwerenności państwowej głoszona przez PiS dopuszcza w dającej się przewidzieć przyszłości możliwość ograniczenia dostaw do Polski w sytuacji, w której gazu będzie mniej niż jest to konieczne do zaspokojenia potrzeb Danii i Norwegii.  W związku z tym zasadne jest pytanie, jak długo Baltic Pipe będzie efektywnie wykorzystywany.

W takiej sytuacji rozsądnym jest przyjrzenie się miksom energetycznym państw europejskich. Idąc od największej gospodarki – raport Instytutu Fraunhofera (Fraunhofer ISE) opublikowany w ostatnich dniach sygnalizuje, że udział OZE w niemieckim miksie przekroczył 40%, czyli 218.9 TWh.  Najbardziej istotnym składnikiem jest energia pochodząca z wiatru – około 19%. Produkcja energii osiągnęła 542 TWh. Znacząca pozycja węgla brunatnego – 131.4 TWh (24.2%). Atom to 72.7 TWh (13.4%).

Źródło: https://www.cleanenergywire.org/news/renewables-supplied-40-percent-net-public-power-germany-2018

 

Poniższy rysunek pokazuje, jak zmieniał się udział składników w niemieckim mixie OZE.

Z najnowszych danych wynika, że Niemcy budują następne cztery farmy wiatrowe na Morzu Pólnocnym.

 

Francja jest znaczącym eksporterem energii elektrycznej – produkuje łącznie 556 TWh. Przejście na energetykę jądrową było efektem pierwszego kryzysu naftowego (po wojnie izraelsko-arabskiej w 1973) – stanowi ona źródło 72% produkowanej energii elektrycznej (celem jest obniżenie tego udziału do ok. 50%). Około 17 % elektryczności produkowane jest ze źródeł odnawialnych.

 

W przypadku Wielkiej Brytanii planowane są dwie nowe farmy wiatrowe na Morzu Północnym. Trwa dyskusja na temat bloku C w elektrowni atomowej Hinkley Point. Zaniechano budowy trzech elektrowni atomowych ze względu na zbyt wysoką cenę energii z nich pochodzacej.

https://www.theguardian.com/business/2019/jan/17/what-role-does-nuclear-power-play-in-uk-and-what-are-alternatives

 

Szwecja ma produkcję zbliżoną do naszej – 154.3 TWh,  ale z węgla tylko 9.3%. W miksie istotną rolę odgrywają siłownie atomowe.

 

Dania – produkcja energii elektrycznej wynosi 30 TWh:  węgiel – 20.0 %,  gaz – 6.1%, elektrownie wiatrowe – 39%. Łącznie wszystkie źródła odnawialne osiągają 60% produkcji całkowitej. Część duńskich elektrowni cieplnych spala biomasę w postaci pelletów importowanych z krajów bałtyckich i Rosji.

 

Holandia bazuje na gazie z Morza Północnego, którego udział wynosi ok. 81% całkowitej produkcji energii. Ma podobną strukturę jak my – wykorzystując gaz zamiast węgla. Źródła odnawialne stanowią ok. 13% całości produkcji.

 

Kraje grupy Wyszehradzkiej są czcicielami rosyjskich elektrowni atomowych i rosyjskiego gazu, do tego stopnia, że Słowacy wrócili do budowy dwóch bloków atomowych według starego sowieckiego projektu (Mochovce).  Energię odnawialną mają w “wielkim poważaniu” – jedynie Słowacja inwestuje w hydroelektrownie.

Kraj Produkcja

P [TWh]

Kopalne

K [%]

Atomowe

A [%]

Odnawialne

O [%]

Inne

I [%]

Zużycie

Z [TWh]

Bilans eksportu

/ importu

E/I. [%]

Cel 2020

[%]

Niemcy 542.5 42.6 13.4 40.4 3.6 514.6 E 5.3 18
Francja 536.0 8.1 72.5 17.5 1.9 436.1 E 16.8 23
UK 309.8 46.3 20.9 29.7 3.1 301.6 E 0.5 15
Włochy 269 52.9 0 41.1 6 296 I 10.1 17
Hiszpania 267 40.0 21.8 33.7 4.5 240.4 E 7.1 20
Polska 152.1 86.7 0 11.4 1.9 141.3 E 2.1 15
Szwecja 154.3 9.3 39.2 51.1 0.4 125.4 E 15.2 49
Norwegia 150.0 4.1 0 91.7 4.2 86.5 E 42.6 Nie jest w UE
Holandia 103.0 81 3 13 3 106.0 I 5.0 14
Finlandia 67.7 21.2 33.7 45.1 0 85.1 I 26.5 38
Czechy 78.0 54.9 35 7.6 2.5 61.2 E 14.1 13
Słowacja 25.0 19.4 53.8 26.4 0.4 25.9 I 12.0 14
Węgry 29.0 69.2 15.7 11.4 3.7 38.7 I 34.5 13
Dania 27.1 26.1 0 68.3 5.6 31.4 I 14.5 30
Belgia 65.0 27.0 60.0 13.0 0.0 82.0 I 26.1 13

P – produkcja, K- paliwa kopalne, A – elektrownie atomowe, O – OZE, I – inne (np. spalanie śmieci), Z – zużycie, E/I – eksport/import – w procentach energii wytworzonej– nie w jednostkach energetycznych. Źródło : https://www.worlddata.info/europe/index.php

Przykład całościowej prezentacji sytuacji energetycznej kraju:

https://www.energy-charts.de/downloads/electricity_production_germany_2018_2.pdf

 


Artykuł: Produkcja energii elektrycznej w Europie (pdf)